Často kladené otázky (FAQ)

Přestože jsou některé čističky vzduchu účinné při odstraňování různých virů a látek znečišťujících ovzduší v uzavřených prostorách, k dnešnímu dni ( 23. 3. 2012), AKTUÁLNĚ ŽÁDNÁ ČISTIČKA VZDUCHU NEMŮŽE DEKLAROVAT zachycení a zneškodnění viru SARS-Cov-2 - je na to prostě příliš brzy to prokázat. Čistička vzduchu je však stále velmi platným nástrojem v rámci strategie proaktivní hygieny.

Předpokládá se ale, že ve většině případů dochází k přenosu při ke kontaktu mezi lidmi. To znamená, že infikovaná osoba může infikovat jinou osobu v těsném kontaktu (asi 2m a méně) kýcháním nebo kašlem. Respirační kapénky pak mohou cestovat vzduchem a při vdechnutí ústy nebo nosem neinfikovaným člověkem dochází k jeho nákaze.

Čističky vzduchu AeraMax® Professional jsou ideální pro odstraňování alergenů, bakterií, choroboplodných zárodků a jiných virů, jakož i těkavých organických sloučenin, které ohrožují dýchací systém.

Kromě toho čističky vzduchu AeraMax Professional:

 • Jsou certifikovány jako účinné při snižování vzdušných koncentrací aerosolu chřipky A (H1N1).  Ve zkušební komoře bylo během prvních 35 minut provozu dosáhnuto poklesu koncentrace viru o 99,9%.
 • Jsou certifikovány na zachycení 99,97% znečišťujících látek v ovzduší o velikosti 0,3 mikronu
 • Mohou zachytit více než 97,8% znečišťujících látek v ovzduší o velikosti  0,1-0,15 mikronů (dle výsledku testu v IBR Laboratories, USA).

I ta nejčistší budovy mohou mít některá místa, které jsou zdrojem stálé kontaminace. Kdekoli se shromažďuje více lidí, mohou se ve vzduchu vytvářet znečišťující látky. A bohužel je pak lidé sdílí. At´ už se jedná o toalety, učebny, čekárny, ordinace ambulantní péče, denní stacionáře, školy a školky, kavárny, jídelny, společenské místnosti a přeplněné kancelářské prostory.

Mnoho z těchto oblastí, jako jsou toalety a jídelny, mohou být také stálým zdrojem zápachu.

.

Za předpokladu, že čističky budou běžet 10 hodin denně, 365 dní v roce (je pravděpodobné, že skutečná doba provozu bude menší), je odhadovaná roční spotřeba energie pro každou jednotku je následující:

 • Průměrná odhadovaná roční spotřeba energie u modelu AMIII je 120,82 kWh. Při ceně 4,20 Kč za kWh je odhadovaná roční cena za energii na zařízení 507 Kč.
 • Průměrná roční odhadovaná spotřeba energie u modelu AMIV je 138,9 kWh. Při ceně 4,20 Kč za kWh je odhadovaná roční cena za energii na zařízení 583 Kč.
 • Skutečné náklady na spotřebu energie se budou lišit v závislosti na použití a skutečných nákladech na kWh.

Jednotky jsou navíc „inteligentní“ v tom, že používají různé senzory k regulaci výkonu na základě obsazenosti místnosti a kvalitě vnitřního vzduchu. Tím pomáhají optimalizovat výkon čištění vzduchu a energetickou náročnost.

AM2, AM3 i AM4 mají 5 stupňů výkonu. Akustický tlak (hlučnost) v dB se pro každou rychlost ventilátoru liší. Pro AM2 jsou úrovně hlučnosti 45, 48, 51, 60 a 64 dB. Pro AM3 38, 46, 48, 52 a 67 dB. Hladiny hluku u  AM4 (dB) jsou 42, 44, 51, 53 a 68 dB.

Hladiny akustického tlaku u např. osoušečů rukou překračují 100 (dB) s průměrem kolem 80+ (dB). Navíc v aplikaci AeraMax Professional lze nastavit tzv. „tichý režimu“ který bude regulovat hlučnost čističky na úrovni nebo pod úrovní okolního hluku v místnosti, ve které je čistička nainstalována.

Indikátory signalizace nutnosti výměny filtrů Vás upozorní na potřebu výměny HEPA filtrů a / nebo uhlíkových filtrů. Doba do výměny se bude lišit v závislosti na intenzitě používání a kvalitě vzduchu. Za normálních provozních podmínek lze však životnost filtru odhadnout následovně:

 • 2” filtr TRUE HEPA: 2 roky
 • Uhlíkový filtr s předfiltrem: 6 měsíců
 • 2” uhlíkový filtr: 12 - 18 měsíců
 • Hybridní filtr: 12 měsíců

Mějte na paměti, že původní filtr TRUE HEPA dodávaný s novými jednotkami by měl být vyměněn po 12 měsících.

Ne. Technologie senzorů EnviroSmart ™ v čističkách AeraMax Professional automaticky rozpozná typy filtrů vložených do jednotky za účelem optimalizace výkonu. Senzorovou technologií lze číst pouze certifikované filtry určené výlučně pro AeraMax Professional. Jednotka nebude fungovat, pokud senzory nerozpoznají informace umístěné v certifikovaných filtrech AeraMax Professional.

Bipolární ionizátor PlasmaTRUE ™ vytváří shluky pozitivních a negativních (bipolárních) iontů. Takto nabité ionty jsou rozptýleny do vzduchu a elektricky nabíjejí vzduchem unášené  částice a přispívají k jejich snazšímu usazení na površích a k jejich shlukování se ve vzduchu a k jejich rychlejšímu usazování. Nabíjení a shlukování částic unášených vzduchem vede k lepší účinnosti filtrace. Ionty také reagují s kyslíkem a vodní párou přítomnou ve vzduchu a vytvářejí volné radikály. Volné radikály na oplátku vytvářejí chemické reakce.

Například poškozují mikroorganismy, jako jsou bakterie, viry a plísně a ničí pachy a těkavé organické sloučeniny (VOC).

ZDROJ: „Technologie čištění vnitřního vzduchu, které umožňují snížení vstupních hodnot venkovního vzduchu při zachování přijatelných úrovní kvality vnitřního ovzduší“ Cecilia Arzbaecher a Patricia Hurtado, Global Energy Partners, LLC Ammi Amarnath, Výzkumný ústav elektrické energie.

Čističky vzduchu, stejně jako mnoho jiných zařízení (počítače, monitory, kopírky, stropní ventilátory a další), vytvářejí jako vedlejší produkt určité množství ozónu. Hygienický limit pro množství ozónu je stanoven na 0,05 ppm (0.05 částic ozónu na milion částic) během osmi hodin, což se rovná 0,1 mg/m3. Hodinový limit je pak stanoven na 0,1 ppm, tj. 0,2 mg/m3. Koncentrace ozonu pod tyto limity jsou považovány za neškodné.

Všechna zařízení na čištění vzduchu musí projít nezávislým testem ve speciálních laboratořích.

V červenci 2013 provedla společnost Underwriter Laboratories v USA tyto testy,  aby určila hladinu ozónu vytvářeného pomocí bipolárního ionizátoru PlasmaTRUE ™ používaného v čističích AeraMax Professional. Nejvyšší úroveň tvorby ozonu, která byla pozorována během testování, byla  0.004 ppm  (Hygienický limit pro ozón je až 0,05 ppm, tzn. je více než 12 x vyšší).

Pro informaci, Environmental Protection Agency (Agentura pro ochranu životního prostředí v USA) vyvinula index kvality ovzduší pro ozón, který poskytuje státním a místním orgánům odpovědným za hlídání kvality ovzduší návod, aby posuzovat hladiny ozónu v ovzduší.

Úrovně jsou:

0 – 0.05 ppm: Dobrý

0,051 – 0.1 ppm: Mírně znečištěný

0.101 – 0.15 ppm: Nezdravý pro citlivé skupiny

0.151 – 0.02 ppm: Nezdravý

0.201 – 0.3 ppm: Velmi nezdravý

 

Funkci PlasmaTRUE ™ lze vypnout.

 

Čističky vzduchu AeraMax Professional jsou osazeny inteligentními senzory, které automaticky upravují nastavení jednotky a optimalizují tak výkon a energetickou účinnost. Můžete si jednoduše vybrat ze dvou primárních režimů a jednotky se budou řídit samy:

Normální mód:

 • Rychlé vyčištění na zvýšený výkon je aktivováno, pokud je místnost obsazena lidmi a / nebo je vzduch znečištěn silnými pachy. Jednotka po vyčištění přejde do úsporného režimu, dokud senzory opět nezjistí obsazenost nebo zápach.
 • Pro použití na toaletách, jídelnách, místnostech pro přestávku a v šatnách, kde je vyžadováno rychlé vyčištění prostoru čištění a adsorpce zápachu, pokud jsou v místnosti přítomni lidé.

Tichý režim:

 • Když je místnost obsazena, jednotka pracuje v tichém režimu na úrovni okolního hluku nebo pod ní. Když je prostor prázdný, zahájí se rychlé vyčištění prostoru a poté se jednotka přepne do režimu úspory energie, dokud senzory nezaznamenají obsazenost nebo zápach.
 • Tento provozní režim je doporučen pro ve třídách, sdílených prostorách, konferenčních a zasedacích místnostech, kancelářích a dalších prostorách, kde je požadováno rychlé vyčištění, pokud není místnost obsazena.

Tyto funkce je samozřejmě možné vypnout. Další informace naleznete v uživatelské příručce.

AeraMax Professional používá patentovanou senzorovou technologii, která automaticky reguluje jednotku na základě podmínek v místnosti a optimalizuje celý proces čištění vzduchu a spotřeby energie. Neklade žádné nároky na obsluhu ze strany obsluhy.

Zařízení má konstrukci odolnou proti vandalům. Přístup k ovládacím prvkům a filtrům je možný pouze po odemknutí jednotky speciálním klíčem. Filtry, vnější plášť, motor a pečlivě vyvážený ventilátor jsou vyrobeny v komerčním provedení, aby zvládly vysokou zátěž, která je na čističku kladena ve veřejných a komerčních prostorách.

Ne. Filtry s aktivním uhlím použité v čističce vzduchu adsorbují široké spektrum plynů a pachů, ale filtry a senzory řízení kvality vzduchu v jednotce nejsou určeny pro snížení hladiny radonu v budovách. Kontaktujte specialisty, kteří se snížením hladiny radonu v budovách zabývají. 

Čistička vzduchu Vám nemůže odstranit příčinu a zdroj plísní. S tímto problémem se musíte obrátit na speciallistu, který se sanacemi plísní zabývá. Nicméně, čističky vzduchu AeraMax Professional jsou vybaveny vysoce účinnými filtry pevných částic (TRUE HEPA), které zachycují vzduchem přenášené bakterie a  alergeny včetně spor plísní, které jsou nasávány do čističky.

Ne. Společnost Fellowes však sleduje více způsobů nabízí mnoho způsobů, jak prokázat účinnost čističek vzduchu AeraMax Professional. Probíhají laboratorní a klinické studie.

 

Absorpce je proces, při kterém je plyn, kapalina nebo záření rozpuštěna nebo pohlcena v jiné kapalině nebo pevné látce (absorbentu). Adsorpce je naopak proces, při kterém atomy, ionty nebo molekuly látky (plynu, kapaliny nebo rozpuštěné pevné látky) ulpívají na povrchu adsorbentu. Když použijeme slovo „absorbovat“, myslíme tím, že se nějaká látka pohybuje uvnitř objektu. Ale v případě „adsorpce“ něco vytváří na povrchu látky vrstvu.

Filtry s aktivním uhlím adsorbují zápach a těkavé organické sloučeniny.

Přečtěte si více na: Rozdíl mezi adsorpcí a absorpcí

Umístění  AeraMax Professional:

Vysoká instalace: Ujistěte se, že horní část jednotky je minimálně 21 cm od stropu. V této poloze dochází k efektivnímu proudění vzduchu a filtry lze snadno vyměnit.

Nízká instalace: Ujistěte se, že spodní část jednotky (přední hrana) je maximálně 70 cm od podlahy.

Filtrační jednotky byly navrženy pro montáž na zeď v poloze, ve které je kontaminovaný vzduch odváděn od uživatelů a vyčištěný vzduch je zpátky vracen do jejich dýchací zóny. Jednotky namontované na strop mohou ve skutečnosti rozvířit koncentrované kontaminanty po celé místnosti a především do dýchací zóny uživatelů.

Kontrolka výměny filtru na ovládacím panelu jednotky vás informuje o potřebě výměny filtrů.

 • Podle potřeby očistěte vnější kryt suchým měkkým hadříkem
 • Na skvrny použijte teplý navlhčený hadřík
 • Nepoužívejte těkavé kapaliny, jako je benzen, ředidla nebo čisticí prášek, protože by mohly poškodit povrch jednotky
 • Sací a výfukové otvory otřete suchým měkkým hadříkem

Další informace o údržbě naleznete v uživatelské příručce.

Při výměně filtrů vložte použité filtry do plastového sáčku a před vložením do koše sáček utěsněte.

Kromě choroboplodných zárodků a bakterií AeraMax Professional odstraňuje ze vzduchu různé pachy pomocí filtrů z aktivního uhlí. Díky tomu je ideální pro umístění na toaletách, v kavárnách, v jídelnách , v odpočívárnách a v místech, kde se skladují čisticí prostředky. Jednotky recirkulují vzduch v místnosti, což významně přispívá ke snížení koncentrace jakéhokoli znečištění ve vzduchu. Cirkulace také pomáhá vyrovnat teplotní rozdíly v místnosti.

Jednotky by měly být instalovány co nejblíže ke zdroji znečištění, kde může být kontaminovaný vzduch nasáván přímo do filtračního systému. Umístěním jednotky blízko stropu (vždy ponechte alespoň 21 cm prostoru mezi stropem a horní části jednotky) může výkonný ventilátor  jednotky distribuovat vyčištěný vzduch do celé místnosti. Další informace naleznete ve výpočtové simulaci dynamických tekutin.

Jakékoli zařízení, které v místnosti vytváří silný proud vzduchu, jako je klimatizace, osoušeč rukou, ventilátor nebo centrální ventilační systém, může ovlivnit směřování proudu vyčištěného vzduchu z jednotky, stejně jako i vzduchu nasávaného do systému. Proudění vzduchu může být také ovlivněno různými skříněmi, příčkami, nábytkem, zástěnami a dalšími fyzickými překážkami. Tyto překážky by měly být brány v úvahu při výběru správného místa instalace.

Nejsme si vědomi, že by na trhu byly v současnosti podobné čističky vzduchu, které jsou vybaveny podobnými senzory zajišťujícími bezobslužný provoz a jsou navrženy speciálně pro sdílené a veřejné prostory a které čistí vzduch pomocí HEPA filtrů, aktivního uhlí a bipolární ionizace.

Technologie senzorů EnviroSmart ™:

 • Pro svou schopnost měnit otáčky ventilátoru a regulovat tak průtok vzduchu jednotkou na  základě aktuálních podmínek v místnosti.
 • Pro svou funkci rozpoznání typu filtru AeraMax Professional použitého v jednotce a schopnosti upravit otáčky ventilátoru tak, aby byla zachována konstantní rychlost proudění vzduchu.
 • Pro schopnost uvést jednotku na základě vyhodnocení stavu do pohotovostního režimu, čímž dochází ke snížení spotřeby energie a prodlužení životnosti filtrů.

Jednotky jsou vyráběny ve společnosti Fellowes Office Products (Suzhou) Co., Ltd v Číně, stoprocentně vlastněné zahraničním subjektem. Filtry a filtrační média dodávají výrobci třetích stran.

Jednotky AeraMax Professional je navrženy jako doplněk systémů ventilace pro filtrací vzduchu u zdroje kontaminující látky. Většina systémů ventilace nepoužívá filtry HEPA, které zachycují vzduchem přenášené kontaminující látky o velikosti 0,3 mikronu včetně virů, bakterií a dalších kontaminujících látek. Systémy ventilace nebývají osazeny filtry s aktivním uhlím, které slouží k odstranění pachů a těkavých organických sloučenin nebo bipolárními ionizátory ke snížení množství znečišťujících látek ve vzduchu.

Máte dotaz ohledně AeraMax Professional? Odpovědi na naše nejčastější dotazy naleznete ve výše uvedených častých dotazech nebo  nás kontaktujte.